De Zaaier: 8 november 2019

Categorie: De Zaaier

Collecten

1. Predikantsplaats 2. Kerk 3. Zondagsschool

Kinderoppas

Wilna Coenradie en Margriet Baelde.

Zingen voor de dienst

Ochtenddienst: Psalm 31:18.
Avonddienst: Psalm 19:1.

Collecteren bij de uitgang

Ochtenddienst: Célise Bruggeman
Avonddienst: Joan Keizer

Catechisatie

Nadat we de afgelopen keren hebben gehad over het bestaan van God en dat Hij de Schepper is van alle dingen, gaan we dinsdag verder met het nadenken over de breuk die door de zondeval is ontstaan tussen Hem en ons mensen. Bespreek voor komende keer de Hometrainer op p. 10 van het boekje. Ouders, let u er ook op en bidt u mee?

Actie Schoenendoos

De Actie Schoenendoos is weer van start gegaan. Formulieren zijn te verkrijgen in de kerk. De dozen kunnen t/m vrijdag 22 november worden ingeleverd in de kerk en bij de familie Looij, St.
Elizabethstraat 22, 06-12241287. Tip: lees goed de informatiefolder zodat de doos gevuld kan worden met de juiste spullen. Doet u weer mee? Daarnaast zoeken wij ook nog enthousiaste vrijwilligers om mee te helpen bij het controleren van de dozen in het verwerkingscentrum. Dit hopen we met elkaar te doen op zaterdag 23 november. U kunt zich opgeven bij Angeline Looij.

Vrouwenvereniging ‘Niet in eigen kracht’

De volgende verenigingsavond is donderdag 14 november. We behandelen Bijbelstudie 4 uit de Hervormde Vrouw van september. Het thema is: ‘Trainen om niet af te vallen’. Deze avond zijn de
Kerkenraad en Kerkrentmeesters uitgenodigd om koffie bij ons te komen te drinken. We zien er naar uit. Heeft u kerstkaarten nodig? Bij Nellie Huizer, Krammerstraat 13 zijn ze volop te koop. Ga gerust bij haar langs!

Verantwoording

Collecten oktober: Kerk € 503, predikantsplaats € 198, preekbeurten € 232, onderhoudsfonds € 98, verwarmingsbussen € 6. Hiervan is 49 % collectebonnen. Diaconie € 101, Messiasbelijdende Joden € 106, Shaare Zedek € 78. Hiervan is 63 % collectebonnen.Tijdens bezoekwerk mochten we giften ontvangen: 2x € 10 en 2x € 20. We willen de Heere en u hartelijk danken voor uw gaven.

Collectebonnen

Wilt u collectebonnen bestellen? Dit kan telefonisch: 06-19226224 of per mail: k.l.vandalfsen@gmail.com. Graag uw naam en adres vermelden.

Aanleveren kopij Zaaier

Graag de algemene berichten aanleveren voor zaterdag 12.00 uur per mail: zaaier@hervormdherkingen.nl.

Ten slotte

Iedere dag is het dankdag. Afgelopen woensdag mochten we ons er in het bijzonder in oefenen. Bovenal zij de Heere gedankt voor Zijn ‘goede bericht’, het evangelie dat steeds weer onder ons mag
klinken. Hartelijke groet van uw predikantsgezin en kerkenraad.